26 – အပဒါနပါဠိ – Apadānapāḷi – 2
ဗုဒ္ဓဝံသပါဠိ – Buddhavaṁsapāḷi
စရိယာပိဋကပါဠိ – Cariyāpiṭakapāḷi