19 – ဝိမာနဝတ္ထုပါဠိ – Vimānavatthupāḷi
ပေတဝတ္ထုပါဠိ – Petavatthupāḷi
ထေရဂါထာပါဠိ – Theragāthapāḷi
ထေရီဂါထာပါဠိ – Therīgāthapāḷi