38 බුද්ධවංසපාළි – Buddhavaṁsapāḷi
චරියාපිටකපාළි – Cariyāpiṭakapāḷi