35 – පටිසම්භිධාමග්ගපාළි – Paṭisambhidhāmaggapāḷi – 2