28 – ථෙරගාථාපාළි – Theragāthāpāḷi
29 – ථෙරීගාථාපාළි – Therīgāthāpāḷi