25 – විමානවත්ථුපාළි – Vimānavatthupāḷi
පෙතවත්ථුපාළි – Petavatthupāḷi