24 – ඛුද්ධකපාඨ – Khuddhakapāṭha
ධම්මපදපාළි – Dhammapadapāḷi
උදානපාළි – Udānapāḷi
ඉතිවුත්තකපාළි – Itivuttakapāḷi